ทำรายการ รับ - เบิก
• รับ วัสดุ ครุภัณฑ์
• เบิก วัสดุ ครุภัณฑ์
ปรับปรุงข้อมูล
• ชนิด วัสดุ ครุภัณฑ์ เพิ่ม แก้ไข
• ราคา วัสดุ ครุภัณฑ์ เพิ่ม แก้ไข
• รายชื่อ หน่วยงานฯ เพิ่ม แก้ไข
• รายชื่อ ผู้ใช้งาน เพิ่ม แก้ไข
รายงาน
• ยอดจัดซื้อ
• จำนวน คงเหลือ ตาม ชนิด
• จำนวน คงเหลือ ตาม ราคา
• จำนวน คงเหลือ ตาม ปีงบฯ
• จำนวน การรับ/เบิก
• รายละเอียด การรับ/เบิก
สวัสดีคุณ Guest
Log In
  PSD : Hello world
ข้อมูลยกมาจากเดือน กันยายน 2554 | ปรับปรุงโปรแกรมล่าสุด 30-09-2562